Ochrana
osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA "NARIADENIA GDPR" A "ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z."

CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA, s.r.o.
Drieňová 1/G, 821 01, Bratislava
www.chk.sk

Je v našom záujme ako prevádzkovateľa osobných údajov s chrániť Vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce informácie:

S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušnými ustanoveniami „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“, v texte ďalej len „nariadenie GDPR“- https://dataprotection.gov.sk a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v texte ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“- https://www.slov-lex.sk/.

Vaše osobné údaje sú uložené v samostatných databázach alebo e-mailových schránkach uložených na serveroch nachádzajúcich sa v Slovenskej republike a prístupných len povereným oprávneným osobám cez samostatné prihlasovacie meno a silné heslo. Tieto dáta sú zálohované na dennej báze.

Viac informácií o spracovávaní osobných údajov typu „cookies“ sa dozviete na tejto stránke.

Medzi príjemcov osobných údajov patria okrem poverených oprávnených osôb prevádzkovateľa aj prevádzkovateľ webhostingových služieb (Websupport, s.r.o. so sídlom Staré Grunty 12, 841 04, Bratislava, IČO: 36 421 928) prevádzkovateľ merania návštevnosti webovej stránky (Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké), a prepojenie na sociálne siete (Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko).

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie (ak sa zamýšľa, vyžaduje sa identifikácia tretej krajiny/medzinárodnej organizácie a identifikácia tzv. primeraných záruk). Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe žiadosti máte právo:

- žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;

- namietať spracúvanie svojich osobných údajov;

- na prenosnosť osobných údajov;

- podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu info@chk.sk, ktorá je kontaktným údajom zodpovednej osoby.