Najčastejšie
otázky a odpovede

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky ohľadom klimatizácií. Dozviete sa všetko podstatné, čo treba vedieť.

Pozrieť

V tomto prípade si dovolíme odcitovať konkrétne paragrafy ktoré sme dostali ako odpoveď z MINISTERSTVA DOPRAVY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR – Odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania.

Podľa § 55 ods. 2. písm. c zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob využívania stavby  neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Podľa § 57 ods. 4. stavebného zákona ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, priloží stavebník k ich ohláseniu stavebnému úradu stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti.

Podľa § 57 ods. S stavebného zákona oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad na to v oznámení upozorní stavebníka vrátane povinnosti dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy.

Vo všeobecnosti platí, že klimatizačné jednotky menšieho výkonu sú technickými zariadeniami. Tieto technické zariadenia nie sú súčasťou stavby (§ 43 stavebného zákona) ani stavebným výrobkom (§ 43f stavebného zákona), ktoré by so samotnou stavbou tvorili kompaktný celok, t.z. ich absencia by nespôsobila nefunkčnosť stavby ako napr. chýbajúca elektroinštalácia, kanalizácia, výťahy a pod. Taktiež montáž takýchto technických zariadení nie je možné považovať za stavebné práce (§ 43g stavebného zákona) tak, ako sa za stavebné práce nepovažuje napr. montáž nábytkových skriniek zavesením na steny, montáž svietidiel, prípadne inštalácia počítača, televízora alebo práčky. Z uvedeného vyplýva, že montážou týchto technických zariadení nie sú dotknuté ustanovenia stavebného zákona.

Inak je to v prípade, ak montáž technických zariadení vyvolá potrebu vykonania stavebnej úpravy (napr. úpravu povrchu, zakotvenie do strešnej konštrukcie alebo obvodovej steny, a.i. V takom prípade je potrebné, v súlade s § 55 0ds. 2 písm. c) stavebného zákona takúto stavebnú úpravu ohlásiť stavebnému úradu. Umiestnením technického zariadenia na obvodovú konštrukciu bytového domu (obvodový plášť, strecha, zábradlie, terasa s pod.) sú zároveň dotknuté niektoré ustanovenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (najmä § 11 až § 14), ktorý upravuje práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov a spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu. Výklad k uvedenému právnemu predpisu nie je v kompetencii nášho ministerstva, a preto je potrebné v tejto časti odkázať žiadateľa na Ministerstvo financií SR, v ktorého vecnej príslušnosti je predmetný zákon. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na skutočnosť, že montáž týchto zariadení na zateplenú fasádu budovy, pri ktorej by mohlo dôjsť k narušenia celistvosti zatepľovacieho systému, by mala byť vylúčená zmluvou o spoločenstve (resp. o správcovstve).

Realizácia vašej novej klimatizácie sa bežne skladá z troch častí. Sú to klimatizačné zariadenia, montážny materiál a montáž. Presnú cenu teda vopred bez obhliadky nie je možné odhadnúť. Cenu dodávky klimatizácie na kľúč okrem ceny samotného vybraného klimatizačného zariadenia ovplyvňuje vzdialenosť medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou, spôsob inštalácie vonkajšej aj vnútornej klimatizačnej jednotky, typ stavebného materiálu (betón / tehla... ), počet prestupov cez murivo, spôsob vedenia chladiarenských potrubí a kabeláže (do žľabu / zamutovať do steny), spôsob odvedenia kondenzátu, spôsob a vzdialenosť napájania elektrickou energiou.

Obhliadka objektu pred finálnou cenovou ponukou je teda neoddeliteľnou súčasťou služieb, ktoré našim zákazníkom poskytujeme. Pri takejto obhliadke vás navštívi náš projektový manažér a preberie si s vami všetky vaše požiadavky a očakávania a následne navrhne efektívny a realizovateľný spôsob inštalácie a umiestenia klimatizačných jednotiek tak, aby bolo ich používanie pre vás komfortné. Po návšteve u vás zameriame inštaláciu do posledného detailu a následne vám vypracujeme presnú cenovú ponuku na dodávku a montáž klimatizácie na kľúč. Tieto služby poskytujeme našim zákazníkom bezplatne.

V prípade, že by ste chceli vidieť nami ponúkané klimatizácie naživo, môžete pokojne využiť možnosť návštevy v našom showroome, kde máme všetky klimatizácie nainštalované a plne funkčné. Neváhajte nás preto kontaktovať.

V prvom rade je dôležité si povedať, že vnútorná klimatizačná jednotka je určená na klimatizovanie tej miestnosti, v ktorej sa nachádza. Toto platí bez ohľadu na výrobcu. Vnútorné klimatizačné jednotky sú svojou konštrukciou, svojim vzduchovým výkonom a systémom regulácie takto vymyslené, nie je preto možné komfortne využívať jednu vnútornú klimatizačnú jednotku pre viac ako jednu miestnosť, jednoducho budete mať v každej ďalšej miestnosti teplotu a vlhkosť vyššiu ako bude požadovaná a ak sa budete snažiť dosiahnuť v ostatných miestnostiach nižšiu teplotu, výsledkom bude podchladenie tej miestnosti, v ktorej sa vnútorná klimatizačná jednotka nachádza.

Ale aby sme sa dostali k číslam. Bežne platí, že pre komfortné vychladenie miestnosti (18 oC – 25  oC) je potrebných 50W na jeden meter kubický. Pri bežnej výške bytov na Slovensku, približne 2,6m, teda rátame 130W na jeden meter štvorcový. Ak teda máte izbu rozmeru povedzme 4x5 m, ide o 20 m2 a teda potrebujete klimatizáciu s výkonom 2600W (2,6kW). Na výpočet môžete použiť aj kalkulačku na našom webe.

Ak máte tú možnosť, optimálne je pripraviť v mieste umiestnenia vnútornej klimatizačnej jednotky voľný priestor, približne 2x2 m. Naši technici si po príchode tento priestor olepia vlnitým papierom, aby vám neznečistili, prípadne nepoškodili podlahu a následne začnú montáž. Treba počítať s tým, že technici okrem samotných klimatizačných zariadení prinesú aj montážny materiál a náradie. Pri inštalácii budeme robiť minimálne jeden prieraz cez obvodovú stenu vášho objektu, čo je hlučná a prašná práca. Aj keď používame profesionálne náradie a pri vŕtaní odsávame, nie je možné odsať všetok prach. Odporúčame preto prikryť okolie montáže maliarskou fóliou. Naši technici takúto fóliu bežne nosia v aute. Stačí ich poprosiť a radi vám s tým pomôžu.

Kondenzát je vlastne voda, ktorá vzniká pri chladení vo vnútornej jednotke, ide prakticky o čistú vodu, je to vlhkosť z vašej miestnosti, ktorá sa vyzrážala na výmenníku vnútornej klimatizačnej jednotky. Každá vnútorná jednotka má takzvanú vaničku kondenzátu, do ktorej kondenzát stečie a následne sa z nej odvádza do odpadu, zbernej nádoby, alebo do exteriéru. Kondenzát je najlepšie odviesť samospádom, je to to najbezpečnejšie riešenie, pričom musí byť dodržaný minimálny spád 2 cm na meter. Ak však odvod samospádom nie je možný, použije sa čerpadlo kondenzátu, ktoré kondenzát z vaničky vnútornej jednotky odčerpá do odpadu. Tomuto riešeniu sa však snažíme vždy, ak je to možné, vyhnúť. Čerpadlo kondenzátu má svoju hlučnosť a keďže je spravidla umiestnené v interiéri, môže pôsobiť rušivo, najmä v noci. Ďalšou nevýhodou čerpadla kondenzátu je jeho cena, kvalitné čerpadlo kondenzátu stojí približne 100 eur pre jednu vnútornú jednotku. Poslednou nevýhodou tohto riešenia je jeho životnosť. Paradoxne, takémuto čerpadlu najviac vyhovuje nepretržitá prevádzka, ktorá logicky najmä v domácnostiach neprichádza do úvahy. Najčastejšia porucha kondenzačného čerpadla je spôsobená slabým zatopením spínacieho plaváka, následným prischnutím plaváka, čo vedie k tomu, že čerpadlo sa spustí, aj keď nemá čo čerpať a následne sa čerpadlo prehreje a v podstate elektricky zhorí. Zákazník si to všimne až tak, že pri najbližšom zatopení vaničky kondenzátu sa čerpadlo nespustí a z vnútornej klimatizačnej jednotky vytečie voda – kondenzát.

Vo výnimočných prípadoch je možné, že vám bude kondenzovať aj vonkajšia klimatizačná jednotka, udeje sa to najmä vtedy, keď s klimatizáciou vykurujete a vonku panujú také poveternostné podmienky (teplota a najmä vlhkosť) že na výmenníku vonkajšej jednotky sa nazbiera kondenzát, alebo námraza a táto z vonkajšej jednotky po rozmrazení vytečie. Tento jav sa však deje skôr výnimočne, avšak nejde o žiadnu vadu.

Ide o najčastejšiu poruchu na klimatizácii. V skutočnosti predstavuje až 80 % porúch na klimatizáciách. Čo sa teda deje a čo to vlastne vyteká? Vyteká vám kondenzát – voda, ktorá vzniká vyzrážaním vlhkosti vo vašej miestnosti na výmenníku vnútornej klimatizačnej jednotky. Táto voda je sama o sebe nezávadná a jediné, čo môže spôsobiť, je fľak na stene či nepríjemnosti s odstavením klimatizácie a následnou opravou. Je potrebné si uvedomiť, ako k tomu došlo. Najčastejšie ide o zanedbanú údržbu vášho klimatizačného zariadenia, konkrétne časť prečistenia výmenníka vnútornej klimatizačnej jednotky, vaničky kondenzátu, potrubia na odvod kondenzátu a prípadne aj miesta, kam odvod kondenzátu ústi. Treba si uvedomiť, že vzduch ktorý nasáva vaša vnútorná klimatizačná jednotka, nie je úplne čistý a obsahuje aj čiastočky prachu, roztočov a podobne. Tie väčšie mechanické častice sa zachytia na prachovom filtri, avšak tie menšie sa zachytia aj na výmenníku vnútornej jednotky a odtiaľ spolu s kondenzátom stekajú do vaničky kondenzátu a následne cez kondenzačné potrubie do odpadu, zbernej nádoby alebo do exteriéru. Vo vaničke kondenzátu tak vzniká kal z vody a prachu, ktorý môže odtok kondenzátu zapchať. Následne, keď sa vanička kondenzátu naplní, kondenzát pretečie a vy vidíte, že vám tečie vnútorná jednotka. Menej častou príčinou je, že sa upchá odvod kondenzátu v exteriéri tak, že sa v potrubí udomácni hmyz. Takýchto prípadov máme niekoľko ročne. Pravidelným servisom klimatizačnej súpravy pred klimatizačnou sezónou sa táto porucha takmer úplne eliminuje.

Tu platí zlaté pravidlo, že maximálny rozdiel medzi teplotou v exteriéri v tieni a nastavenou teplotou v interiéri by mal byť 7  oC. To znamená, že ak je vonku v tieni povedzme 31 oC, doma by ste si mali nastaviť 24-25  oC. dôležité si uvedomiť, že klimatizácie okrem ochladenia miestnosti pomerne výrazne odvlhčuje vzduch miestnosti. Ak by bola nastavená teplota výrazne nižšia, napríklad 18  oC, mohlo by to viesť k veľkému teplotnému šoku, najmä pri prechode z klimatizovaného priestoru do exteriéru, čo vedie k zdravotným problémom, najmä s kardio-vaskulárnym systémom. Extrémne suchý a pri tom chladný vzduch môže navyše viesť k podráždeniu dýchacích ciest a následnej bolesti hrdla, ľudská bytosť je na to až tak háklivá, že môžete pokojne prechladnúť. V neposlednom rade, takéto používanie klimatizácie vedie k predraženej prevádzke, nakoľko klimatizácia musí prekonávať veľké tepelné rozdiely – odvádzať z interiéru príliš mnoho tepla.

Asi najlepšie odporúčanie je nastaviť klimatizáciu na teplotný rozdiel medzi vonkajšou teplotou v tieni a požadovanou vnútornou teplotou na maximálne 7 oC a klimatizovať prakticky iba vtedy, keď sa v priestore aj reálne nachádzate. Klimatizácia totiž chladí vzduch v interiéri a vzduch ako taký ma veľmi malú tepelnú zotrvačnosť, to znamená, že po vypnutí klimatizácie sa vplyvom rozhorúčenej stavby a slnečného žiarenia začne prakticky okamžite ohrievať až na teplotu okolia. Často sa stretávame s myšlienkou vychladiť si doma pred príchodom domov, alebo spálňu pred tým, ako sa ide spať a následne klimatizáciu vypnúť. Takto to žiaľ nefunguje a vzduch vo vašom interiéri sa začne prakticky okamžite po vypnutí klimatizácie otepľovať. Výkon klimatizačných jednotiek ani zďaleka nie je taký veľký, aby dokázal vychladiť steny vo vašom dome, ktoré sú najväčším zdrojom tepla najmä v noci, na to jednoducho tieto zariadenia nie sú skonštruované.

Bežne si vyžaduje montáž jednej vnútornej a jednej vonkajšej jednotky 4-6 pracovných hodín, na montáž dvoch vnútorných jednotiek s jednou, alebo dvoma vonkajšími jednotkami na jednej zákazke 8-10 hodín (jeden pracovný deň). Presný čas inštalácie závisí od konkrétnej inštalácie, vzdialenosti medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou, typu muriva, umiestnenia vonkajšej jednotky, typu vnútornej jednotky a podobne. Predpokladaný čas inštalácie vám oznámi náš projektový manažér po obhliadke vášho objektu.

Obhliadka, alebo inak povedané zameranie, je najdôležitejšou službou, ktorá vedie k úspešnej inštalácii a presnej cenovej ponuke. Obhliadku si dohodnete s našim projektovým manažérom v termíne, ktorý vám bude vyhovovať. Po príchode sa vás spýtame, čo od klimatizácie očakávate, aké by mala mať funkcie, ako by mala vyzerať, koľko by mala stáť a následne vám navrhneme najlepšie riešenie. Dôraz kladieme na to, aby umiestenie vnútornej klimatizačnej jednotky zabezpečilo komfortnú prevádzku klimatizácie, aby bolo riešenie realizovateľné, spôsobilo čo možno najmenší zásah do vášho objektu a celá realizácia bola čo najefektívnejšia. Na základe takejto obhliadky a zamerania vám následne pripravíme cenovú ponuku na mieru. Táto služba je samozrejme bezplatná.

Klimatizácie si môže prísť pozrieť a aj vyskúšať do nášho showroomu, kde sú nainštalované a plne funkčné. Nájdete nás na Drieňovej 1/G v Bratislave. Bežne máme otvorené od 07:30 do 16:30. Ak vám tento termín nevyhovuje, úplne pokojne nám zavolajte a dohodnite si individuálny termín.

Časová náročnosť servisu klimatizácie je závislá hlavne od počtu vnútorných a vonkajších jednotiek. Bežne si vyžaduje približne 10-15 minút na jednu vnútornú jednotku, podľa jej stavu a znečistenia a približne 20-25 minút na vonkajšiu jednotku. Spolu teda môžete rátať aj s časom potrebným na rozloženie servisného materiálu a náradia približne 40-45 minút v prípade, že máte jednu vonkajšiu a jednu vnútornú jednotku.

 1. Odfotografovanie klimatizačného zariadenia
 2. Kontrola uchytenia jednotiek
 3. Vyčistenie filtra vnútornej jednotky / výmena filtra
 4. Kontrola a vyčistenie odtokovej sústavy
 5. Vyčistenie výparníka
 6. Vyčistenie kondenzátora
 7. Vyčistenie kompresora chladenia (iba ak je zariadenie veľmi znečistené)
 8. Meranie vyparovacích teplôt
 9. Kontrola tesnosti chladiaceho systému
 10. Kontrola hlučnosti ventilátora
 11. Vizuálna kontrola mechanických častí
 12. Kontrola dopojenia elektrických svoriek
 13. Dotiahnutie vodivých spojov elektro-výzbroje
 14. Meranie tlakov chladiaceho média
 15. Skúšobná prevádzka
 16. Zaprotokolovanie

Cena za servis klimatizácie závisí od typu servisu, či ide o periodický / sezónny servis, opravný servis, alebo urgentný – havarijný servis a tiež o aký typ klimatizačného zariadenia sa jedná.

Ak ide o sezónny servis splitovej klimatizácie povedzme v domácnosti, cena je 35,40 eur za jednu vnútornú klimatizačnú jednotku. V tejto cene sú zahrnuté všetky práce a špeciálny dezinfekčný prípravok s aktívnym striebrom. Cena za servis jednej vonkajšej klimatizačnej jednotky je 64,20 eur. V tejto cene sú zahrnuté všetky práce, čistiaci materiál a kontrolný chod klimatizačného systému.

Pri opravnom servise sa cena skladá typicky z ceny práce a náhradných dielov, často je pred samotnou opravou potrebná návšteva servisného technika, pri ktorej zistí závadu na stroji a vyšpecifikuje potrebné náhradné diely, práce a materiál. Každému takémuto servisu, či ide o zistenie závady, alebo samotnú opravu, predchádza z našej strany riadna cenová ponuka písomnou formou a zo strany zákazníka riadna písomná objednávka, v tomto prípade stačí odpísať na náš mail, že cenovú ponuku zákazník akceptuje.

V takomto prípade môžete skúsiť zistiť, či nejde o lokálny problém. Ak vám klimatizácia vôbec nereaguje na diaľkový ovládač môžete skontrolovať, či máte v ovládači dobré baterky, teda či náhodou už nie sú vybité, prípadne či sú správne osadené. Ak vám klimatizácia aj po tejto kontrole vôbec nereaguje, môžete pozrieť či nie je problém so zapojením do elektrickej siete. Ak máte klimatizáciu pripojenú na elektrinu cez zásuvku, skontrolovať, či je napájací kábel do zásuvky riadne zapojený, ak áno a klimatizácia stále nereaguje, môžete ešte skúsiť napájací kábel klimatizácie vytiahnuť zo zásuvky, približne na jednu minútu a následne ju opäť zapojiť. Ak sa klimatizácia aj tak nerozbehne, kontaktujte nás. Ak máte klimatizáciu pripojenú priamo na istič v rozvodnej / poistkovej skrini (toto riešenie je najlepšie a často sa vyskytuje pri novostavbách) skontrolujte, či je istič klimatizácie nahodený – to znamená, že je v hornej polohe. Ak áno a klimatizácia stále nereaguje, zhoďte istič do dolnej polohy na minimálne jednu minútu a následne ho opäť nahoďte do hornej polohy. Ak sa klimatizácia aj tak nerozbehne, kontaktujte nás.

Zápach z klimatizácie spôsobuje hneď niekoľko vplyvov, ale v zásade ich môžeme rozdeliť na dva druhy.

Prvý je zápach z odpadu, tento môže byť spôsobený buď znečistenou vnútornou jednotkou, alebo odtokovou sústavou kondenzátu, alebo prerážaním kanalizácie cez odtokovú sústavu kondenzátu. Ak je príčinou znečistená vnútorná klimatizačná jednotka, alebo odtok kondenzátu, tento zápach je možné odstrániť pravidelným servisom klimatizačnej jednotky, pri ktorom sa vždy prečistí aj výmenník a vanička kondenzátu vnútornej klimatizačnej jednotky a následne aj celá odtoková sústava kondenzátu. Ak ide o prerážanie kanalizácie, tento prípad je riešený osadením špeciálneho klimatizačného sifónu HL, ktorý zároveň slúži ako pachová uzávierka.

Druhý druh zápachu je už vážnejší a je podobný zápachu, ako keď niečo zhorí. V klimatizácii sa veľmi výnimočne (menej ako 0,5 %) môže stať, že dôjde k poruche na ventilátore alebo riadiacej elektronike. V takomto prípade je potrebná výmena daného dielu a teda kontaktovanie nášho servisného oddelenia.

So spoločnosťou DAIKIN spolupracujeme od roku 2006. Vďaka tejto spolupráci vieme našim klientom ponúknuť najvyššiu možnú kvalitu klimatizačných jednotiek, inštalácie a servisu. Ale prečo je to tak?

  1. Zariadenia DAIKIN sú jednoznačne najkvalitnejšie a technologicky najpokročilejšie na trhu. Ide o japonskú spoločnosť, ktorá sa venuje iba výrobe a vývoju chladiacich vykurovacích a vetracích zariadení. V tomto je na svete jedinečná, žiaden iný výrobca klimatizačných zariadení nie je takto úzko špecializovaný.
  2. DAIKIN dlhodobo presadzuje politiku nulovej chybovosti. Preto si môžeme ponúknuť štandardnú záručnú dobu na dielo 36 mesiacov (3 roky), alebo predĺženú záručnú dobu na 60 mesiacov (5 rokov).
  3. So spoločnosťou DAIKIN sa pravidelne a neustále venujeme vzdelávaniu zamestnancov. Ide o obchodné a produktové školenia pre projektových manažérov, aby vám vedeli o vašej novej klimatizácii poskytnúť pravdivé a vyčerpávajúce informácie. Technické a inštalačné školenia pre technikov, ktorí sa venujú inštalácii nových zariadení. Každý takýto technik musí úplne poznať vaše nové zariadenie, ako sa inštaluje, ako sa spúšťa, nastavuje a obsluhuje, aby vám odovzdal dokonale nainštalované dielo a vedel vám vysvetliť jeho ovládanie. Servisné školenia, aby sme vám vedeli s vaším zariadením kedykoľvek a rýchlo pomôcť.

DAIKIN nám poskytuje jednoznačne najlepší predpredajný, predajný a popredaný servis v našich končinách. Pre našich zákazníkov to znamená, že máme vždy aktuálny showroom ako z pohľadu zariadení, tak informačných materiálov, vzdelaných projektových manažérov, vyškolených a informovaných technikov a okamžite dostupné náhradné diely a servisnú podporu.

DAIKIN Home Comfort Expert je realizačná spoločnosť, ktorá spĺňa prísne kvalitatívne štandardy na úroveň celého spektra služieb, od komunikácie, návrhu riešenia, včasnosť dodávok, informovanosti o zariadeniach, kvalite a rýchlosti inštalácie až po následný servis a uistenie sa o spokojnosti zákazníka.

Štandardná záruka na klimatizácie, ktoré ponúkame našim zákazníkom, je 36 mesiacov (tri roky) od uvedenia klimatizačného zariadenia do prevádzky, maximálne však 42 mesiacov (tri a pol roka) od dodania klimatizačných zariadení k zákazníkovi.

V rámci programu DAIKIN Home Comfort Expert sme oprávnení túto záruku predlžovať až na 60 mesiacov (päť rokov) od uvedenia klimatizačných zariadení do prevádzky. Túto predĺženú záruku vám vieme poskytnúť vďaka dôvere spoločnosti DAIKIN v kvalitu našich služieb a procesov a dôvere našej spoločnosti v kvalitu klimatizačných zariadení DAIKIN.

Záruka na klimatizačné zariadenia podlieha podmienke vykonávania pravidelného servisu klimatizačných zariadení vo frekvencii minimálne jedenkrát ročne. Pre rezidenčné inštalácie je to jedenkrát ročne, pre inštalácie v náročných podmienkach, napríklad v serverovni, to býva dva až štyrikrát ročne.

Je dôležité si uvedomiť, že klimatizácia nie je bežný elekto spotrebič, ako napríklad televízor. Ide o zariadenie, ktoré aktívne pracuje so vzduchom vo vašom objekte a teda sa prirodzene znečisťuje, je zložené s viacerých rotačných komponentov a tiež naplnené chladivom, ktoré, aj keď je ekologické, je látka, ktorá podlieha hláseniu na ministerstve životného prostredia. Periodický servis na takéto zariadenia je teda na jednej strane dôležitý z pohľadu užívateľa a na druhej strane povinný z pohľadu dodávateľa, ktorý za chladivo vo vašej klimatizácii nesie istú zodpovednosť. Dodávateľ tiež nesie zodpovednosť aj voči výrobcovi, najme v prípade predĺženej záruky na viac ako 24 mesiacov (dva roky).

Pre plnú záruku na vaše klimatizačné zariadenia musia byť splnené dve podmienky. Na klimatizačnom zariadení musí byť pravidelne vykonávaný periodický servis, minimálne jedenkrát ročne. Do klimatizačného zariadenia môže počas záručnej lehoty zasahovať iba spoločnosť, ktorá ho dodala a nainštalovala.

Tieto podmienky musia byť splnené z nasledovných dôvodov. Počas obdobia medzi pravidelnými servisnými prehliadkami klimatizačného zariadenia na vaše zariadenia vplývajú poveternostné vplyvy, ako sú napríklad zmeny teplôt, nárazy vetra a podobne, alebo aj zvieratá, prípadne hmyz. Pravidelný servis je teda dôležitý ako pre vás, tak pre vášho dodávateľa.

Pravidelným servisom klimatizačného zariadenia vieme odhaliť aj tú najmenšiu závadu, ktorá by mohla byť príčinou veľkej závady, alebo aj havárie, ktorej oprava je spravidla finančne a časovo veľmi náročná. Dodávateľa a výrobcu to teda stojí nemalé prostriedky, pokojne v stovkách až tisícoch eur a klient stráda na komforte počas opravy klimatizácie. Zároveň počas servisu kompletne prečistíme vaše zariadenie, vydezinfikujeme ho a pripravíme na klimatizačnú sezónu.

Áno, so všetkými klimatizačnými jednotkami, ktoré ponúkame, je možné aj vykurovať. Vykurovanie funguje na princípe tepelného čerpadla VZDUCH – VZDUCH. Vaša klimatizácia teda dokáže využiť na vykurovanie aj energiu, ktorá sa nachádza vo vzduchu v exteriéri a takto energeticky veľmi efektívne vykurovať. Na výrobu 1 000 W tepla pri tom potrebuje približne iba 250 W elektrickej energie, teda pracuje s veľmi vysokou efektivitou 1:4.

Asi najjednoduchšia odpoveď by bola: oveľa menej, ako si asi myslíte. K tejto téme sme pre vás spracovali samostatný článok http://chk.2create.zone/clanok/kolko-a-za-kolko-vecne-otazky-ohladom-spotreby-konecne-zodpovedane

Áno, takmer všetky klimatizácie ktoré ponúkame sú štandardne vybavené, alebo za veľmi priaznivú cenu (do 30 eur) s rozširovacím modulom Online Controller, ktorý vám umožní ovládať vašu klimatizáciu cez mobilné zariadenie s operačným systémom Android alebo iOS. Klimatizáciu takto viete ovládať doma prostredníctvom lokálnej Wi-Fi siete alebo na diaľku prostredníctvom mobilného internetu a našej aplikácie. Klimatizáciu si tak viete spustiť napríklad z vašej práce a prísť tak domov do príjemne vychladeného prostredia. Cez aplikáciu si viete spustiť na klimatizácii akýkoľvek režim, zistiť aktuálnu teplotu v interiéri aj v exteriéri alebo napríklad nastaviť časovač. Skrátka, viete s ňou urobiť čokoľvek a veľmi intuitívne.

Každá klimatizácia má aj režim vetrania. Nie je to však vetranie v pravom zmysle slova. Na vašej klimatizačnej jednotke si môžete spustiť režim vetrania, najčastejšie je to ikonka ventilátora, viete si aj určiť intenzitu vetrania, avšak treba si uvedomiť, že sa ide iba o cirkuláciu vzduchu vo vašom interiéri. Vaša vnútorná jednotka teda spustí iba ventilátor. Chladenie alebo kúrenie ostáva úplne vypnuté a vnútorná klimatizačná jednotka vlastne iba roztočí vzduch vo vašej miestnosti, pričom ho prepiera cez všetky svoje filtre. Nejde teda o prisávanie čerstvého vzduchu z exteriéru.

Ak máte záujem o klimatizáciu, ktorá dokáže prisávať čerstvý vzduch z exteriéru, na svete existuje jedna takáto klimatizačná jednotka. Volá sa DAIKIN Ururu Srara, táto klimatizácia má medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou špeciálne vzduchotechnické potrubie, ktoré je tepelne a hlukovo odizolované a pomocou ktorého dokáže do vášho interiéru cez vnútornú jednotku prisávať aj čerstvý vzduch. A nielen to. Táto klimatizácia vám vzduch z exteriéru úplne prečistí a dokáže do schladiť, vykúriť, zvlhčiť alebo odvlhčiť. Tu možno pridať výsledok filtra produktov – DAIKIN Ururu SararaMáte inú otázku?

Vyplňte, prosím, kontaktné údaje a my sa vám čo najskôr ozveme.